MultiDyne President Frank Jachetta talks to BroadcastShow at IBC 2012